Pozwolenie na budowę nie zawsze chroni przed dodatkowymi obowiązkami

autor: Alicja Mizerska   |   data dodania: 07-04-2016

Nawet wtedy, gdy roboty budowlane wykonywane są na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgodnie z jej postanowieniami i z przepisami prawa, nie zawsze inwestor uchroni się przed interwencją organu nadzoru budowlanego i obowiązkiem wykonania na własny koszt dodatkowych czynności lub robót budowlanych.

Co do zasady, inwestor może rozpocząć budowę na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, chyba że realizowana przez niego inwestycja należy do wyjątków wymienionych w Prawie budowlanym. Można byłoby zatem założyć, że uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę oraz prowadzenie robót ściśle według jej postanowień oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami powinno zabezpieczać inwestora przed interwencją organów nadzoru budowlanego.

Założenie to jest trafne, istnieją jednak sytuacje, kiedy nawet zastosowanie się do powyższych wskazań powoduje, że roboty budowlane są wykonywane (lub zostały już wykonane) w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska. W takich przypadkach organowi nadzoru budowlanego wolno nałożyć na inwestora, właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego obowiązek wykonania określonych czynności lub robót budowlanych, pomimo że nie zostały naruszone przepisy oraz postanowienia zawarte w pozwoleniu na budowę.

W praktyce roboty budowlane wykonywane na podstawie zatwierdzonego projektu mogą powodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska np. wtedy, gdy projektant nie weźmie pod uwagę wpływu – zgodnych z prawem – robót budowlanych na użytkowanie terenów sąsiednich. Dochodzi w takich przypadkach do sytuacji, kiedy inwestycja teoretycznie spełnia wymagania określone przepisami prawa, ale jej realizacja powoduje istotne zagrożenia, których wyeliminowania może żądać organ nadzoru budowlanego w drodze nałożenia obowiązków na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 50 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego.

W trakcie postępowania organy nadzoru budowlanego powinny zatem ustalić, czy roboty są lub zostały wykonane w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia albo zagrożenie dla środowiska. Jeśli stan zagrożenia znajdzie potwierdzenie w zgromadzonych dowodach, organ wyda decyzję nakładającą obowiązek wykonania robót, które pozwolą na usunięcie zagrożenia.